Artist Portfolio 

Fragments

Fragments

Vessels

Vessels

Reliquaries

Reliquaries

Entelechy

Entelechy

Catharsis

Catharsis

Body/Object

Body/Object

Wild Type

Wild Type

Decisions, Decisions

Decisions, Decisions

Clichés

Clichés

Other Works

Other Works